Historia misji

Polska Misja Katolicka w Koblencji uzyskała status prawny 01 kwietnia 1987 roku i przez wiele lat była jedyną działającą na terenie biskupstwa trewirskiego (Trier). 

Pierwszym proboszczem w 1987 r. został ks. mgr kan. Henryk Bielaszewski, który zaczął organizować duszpasterstwo polskie w diecezji trewirskiej. Jednak wcześniej, bo od końca lat 70., z mszą świętą dwa razy w roku, na Boże Narodzenie oraz na Wielkanoc, dojeżdżał z Bawarii ks. Ignacy Siwiec. Msze w języku polskim odbywały się wówczas w kaplicy szpitalnej – Brüderkrankenhaus przy Cusanusstrasse. Od 1986 r. aż do przejęcia Misji przez ks. Henryka nabożeństwa w języku polskim odprawiał ks. Jan Urbanek SChr z Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii.

Ks. Henryk Bielaszewski po przybyciu do Koblencji mieszkał początkowo u sióstr przy szpitalu Marienhof, a następnie otrzymał mieszkanie na plebani przy kościele św. Antoniego w dzielnicy Lützel, w którym msze św. w języku polskim w niedziele i święta od początku jego duszpasterskiej działalności sprawowane były o godz. 9.30. Odbywały się również nabożeństwa w tygodniu: roraty, majowe, różaniec, droga krzyżowa oraz pierwsze piątki miesiąca. Ks. proboszcz Henryk Bielaszewski dojeżdżał również raz w miesiącu z mszą św. do Bad Kreuznach, Daun i Trewiru. Parafianie wspominają też o mszach św. sprawowanych przez ks. Henryka w Montabaur oraz w Saarbrücken. Od 1998 roku w sezonie letnim dodatkowo odprawiane były msze św. dla sezonowych pracowników w hrabstwie Leimersdorf. Ponadto ks. Henryk sprawował inne sakramenty i sakramentalia: spowiedzi, chrzty, śluby, sakrament chorych, pogrzeby. Pomagał również w parafii niemieckiej, zastępując często miejscowego proboszcza – ks. Rudolfa Hammera. W okresie Bożego Narodzenia odbywały się w Misji jasełka, spotkania przy żłóbku, spotkania ze św. Mikołajem, zabawy karnawałowe oraz świąteczne bazary. Ksiądz proboszcz odwiedzał swoich parafian z wizytą duszpasterską, tzw. kolędą pokonując setki kilometrów. Dużym wsparciem dla ks. Henryka był ks. dr Jerzy Zamorski z Katolickiego Uniwerstytetu Lubelskiego, który przez wiele lat w okresie świątecznym przyjeżdżał do Koblencji z pomocą duszpasterską. W obrębie Misji odbywały się lekcje religii oraz zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży, a także kursy języka niemieckiego dla sezonowych pracowników. Każdego roku miała miejsce uroczystość I Komunii św. Również w ramach Misji młodzież przystępowała do sakramentu bierzmowania.

Owocem duszpasterskiej działalności ks. Henryka było podjęcie przez jednego z ministrantów – Konrada Lisowskiego – studiów filozoficzno – teologicznych w Seminarium Duchownym w Trewirze, który 7 lipca 2007 otrzymał święcenia kapłańskie przez posługę biskupa Reinharda Marxa w katedrze trewirskiej.

Polska Misjia Katolicka z Koblencji pielgrzymowała do Rzymu oraz Ziemi Świętej, a także do sanktuariów maryjnych na terenie Niemiec. Młodzież Misji uczestniczyła w spotkaniach młodych w ośrodku “Concordia”.

Przy Misji istnieje grono ministrantów, lektorów, bielanek, schola, Koło Żywego Różańca oraz Koło Przykaciół Radia Maryja. Odbywają się spotkania młodzieży oraz kursy przedmałżeńskie.

Niespodziewana choroba ks. Henryka Bielaszewskiego oraz jego śmierć 23 II 2005 r. głęboko poruszyła wiernych polskojęzycznych oraz postawiła pod znakiem zapytania wizję rozwoju Polskiej Misji Katolickiej w Koblencji. Dzięki rozmowom, jakie podjął z przedstawicielami kurii biskupiej z Trewiru rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyn, Polacy i wierni mówiący po polsku oraz rozumiejący ten język otrzymali nowego duszpasterza – ks. Sławomira Nadobnego, chrystusowca, który 1 IV 2005 r. przejął obowiązki duszpasterskie po zmarłym ks. proboszczu Henryku Bielaszewskim.

Latem 2005 przybył do PMK-Koblenz ks. Alojzy Klein SChr pomagając w pracy duszpasterskiej ks. proboszczowi Sławomirowi Nadobnemu SChr. Ks. Alojzy Klein (ur. 18.01.1931 r.) przyjął świecenia kapłańskie 17 czerwca 1961 r. w kaplicy seminaryjnej Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przez posługę ks. abpa Antoniego Baraniaka. Po święceniach 5 lat pracował w parafiach Towarzystwa na Pomorzu Zachodnim, a następnie wyjechał do pracy wśród Polonii w Brazylii, gdzie spędził 21 lat. Z kolei wrócił do Europy i przez następne 23 lata życia posługiwał w Niemczech.

Od kwietnia 2005 roku misja wydaje swój własny biuletyn “Sygnały Misji”, a w listopadzie 2006 roku z pomysłu Pana Andrzeja Walkowskiego, przewodniczącego Rady Parafialnej ukazał się pierwszy numer pisemka dla dzieci “Dziecięce Sygnały”.

W październiku 2006 roku z inicjatywy ks. proboszcza Sławomira Nadobnego uruchomiona została oficjalnie strona internetowa Misji (www.pmk-koblenz.de).

28 maja 2007, w święto Matki Kościoła – Patronki Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz, obchodzono jubileusz 20-lecia istnienia wspólnoty parafialnej.

Od 12 maja 2008 Polska Misja Katolicka w Koblenz ma swój własny sztandar. Aktu poświęcenia na prośbę ks. Proboszcza Sławomira Nadobnego dokonał Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń.

24 kwietnia ks. Sławomir Nadobny został mianowany przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej członkiem zarządu Prowincji pw. św. Józefa w Niemczech, Holandii, Włoszech i Węgrzech. W związku z tym ks. Sławomir od 1 lipca obiął obowiązki ekonoma Prowicji, a funkcję proboszcza Polskiej Misji Katolickiej od 1 października 2008 przejął ks. Edmund Druz. Z wielką gorliwością pełnił ks. Edmund swą posługę do lata r. 2011, kiedy to uzyskał zezwolenie od przełożonych zakonnych na trzyletni pobyt duszpasterski na Białorusi. Od września 2011 r. proboszczem PMK w Koblencji został mianowany wiceprowincjał chrystusowców pracujących w Niemczech, Holandii, Włoszech i na Węgrzech – ks. Jacek Staniek SChr. To za jego kadencji świętowaliśmy, pod przewodnictwem arcybiskupa Szczepana Wesołego, w maju 2012 r. srebrny jubileusz istnienia i działalności PMK w Koblencji. Z tej okazji opublikowano także specjlalną księżkę jubileuszową. W grudniu 2013 r..ks. Jacek Staniek poprosił o zwolneinie go z obowiązków proboszczowskich, ze względów zdrowotnych.